ต่อ เติม ห้องพระ ในบ้าน ภาพดอกบัวลายไทย
ทํารูปใหญ่ติดผนัง ภาพดอกบัวลายไทย